Rzecznik Praw Obywatelskich: Osobisty Plan Awaryjny

Dla osób doświadczających przemocy domowej

Przedstawiamy opracowaną przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”. Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach organizacji pozarządowych w pracy z osobami pokrzywdzonymi, publikacja wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko. Przemoc stanowi naruszenie podstawowych praw i wolności człowieka, a zapewnienie osobom pokrzywdzonym pomocy jest zobowiązaniem władz publicznych wynikającym z szeregu aktów prawa międzynarodowego ratyfikowanych przez Polskę, m.in. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konwencji o eliminacji i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Nie pozwólmy, by stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej sprawiły, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozbawione niezbędnego wsparcia – pisze Danuta Zawilla, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Grafika: nadesłane przez DUW