Budżet Głogowa na 2020 rok przyjęty

389 mln w budżecie na 2020 rok
radni na sesji Rady miejskiej w Głogowie, zdj. MDG

Radni miejscy przyjęli budżet Głogowa, który po stronie wydatków wynosi 389.015.803 złotych, a po stronie dochodów 386.096.889 zł.

Najważniejsze wydatki:

Transport i łączność (m.in. lokalny transport zbiorowy, drogi publiczne) – 19.953 400 zł

Gospodarka mieszkaniowa  – 21.076.890 zł

Administracja publiczna (m.in. Urząd Miasta, Rada Miejska) – 21.210.556 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia (m.in.policja, straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, obrona cywilna) – 1.535.000 zł

Oświata i wychowanie (m.in. szkoły, przedszkola, stołówki, dowóz uczniów) – 123.034.470 zł

Ochrona zdrowia – 6.840.000 zł

Pomoc społeczna (m.in. domy pomocy, ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe, zasiłki) – 17.082.553 zł

Rodzina (m.in. świadczenia rodzinne i wychowawcze, żłobki i wspieranie rodziny) – 101.383.719 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31. 761. 438 zł (m.in. odpady komunalne, sprzątanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11.170.000 zł (m.in. domy kultury, świetlice, biblioteki, muzeum, ochrona zabytków)

Kultura fizyczna – 11. 626. 399 zł (m.in obiekty sportowe, zadania w zakresie kultury fizycznej)

Na inwestycje w 2020 roku przeznaczono około 45 mln złotych.

Wśród najważniejszych inwestycji są takie zadania jak: dokończenie budowy ulicy Długiej i Kołłątaja, uzbrojenie terenów na osiedlu Piastów Śląskich IV, budowa nowego odcinka ulicy Rzemieślniczej, budowa bloku nr 18 w ramach TBS, dokończenie budowy bloku komunalno-socjalnego na osiedlu Piastów Śląskich, remont sanitariatów w SP3, przebudowa kuchni i stołówki w SP12, dokończenie budowy nowego przedszkola PP7, budowa tężni solankowej, dokończenie Bulwaru Nadodrzańskiego.

Ponadto w budżecie przeznaczono 100 tysięcy zł na Fundusz Działkowca i 100 tysięcy złotych na wymianę pieców.

Kiedy w 2014 roku obejmowałem urząd, budżet wynosił około 240 milionów, a zadłużenie było na poziomie 111 milionów złotych – przypomina prezydent Rafael Rokaszewicz.

Tegoroczny budżet nie jest zły, ale do dobrego budżetu też mu brakuje. Jest w nim wiele obciążeń, które zaserwowało samorządom Państwo. Dajmy na to subwencja oświatowa wynosi 46 milionów złotych, co nie starczy nawet na wypłaty dla nauczycieli. Całe wydatki na oświatę w 2020 roku planowane są na kwotę 112 milionów – mówi prezydent.