Spłata zaległości w formie świadczenia rzeczowego

Mieszkańcy mają możliwość zawarcia z ZGM umowy na tzw. odpracowanie długu.
ZGM Głogów fot. R. Mucha

Wychodząc naprzeciw osobom, które mają zaległości wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, który administruje mieszkaniowym zasobem gminy, prezydent Rafael Rokaszewicz zatwierdził Regulamin, który określa zasady spłaty zaległości w formie tzw. świadczenia rzeczowego.

Do kogo skierowano program:

  1. program skierowany jest do osób będących w trudnej sytuacji, na których ciążą zaległości (z tytułu nieregulowania opłat czynszowych, opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, faktur za wykonane przez ZGM remonty, odsetki od nieterminowych wpłat i zaległości).
  2. Mieszkańcy mają możliwość zawarcia z ZGM Głogów umowy na tzw. odpracowanie długu poprzez:

– wykonywanie czynności porządkowych i ogrodniczych takich jak m.in. zamiatanie, usuwanie chwastów,

– odśnieżanie oraz wykonywaniu lekkich prac naprawczych takich jak m.in. malowanie czy naprawa ławek na terenach zewnętrznych należących do Gminy Miejskiej Głogów.

  • Wymienione prace mogą być świadczone w dogodnym dla mieszkańców terminie i dogodnej ilości godzin (oczywiście w godzinach pracy ZGM Głogów i Urzędu Miejskiego w Głogowie
    z uwagi na konieczność sprawowania nadzoru nad wykonywaniem prac i wydania narzędzi). Ale oznacza to, że chętni mogą pracować tylko po kilka godzin dziennie w miarę własnych możliwości.
  • Program skierowany jest do osób pełnoletnich będących w trudnej sytuacji – w rozumieniu przepisów prawa dłużnikiem nie jest tylko najemca lokalu, ale również wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące w lokalu, które powinny ponosić koszty związane
    z jego utrzymaniem.
  • Program ma bezgotówkową formę rozliczenia dokonywaną w systemie miesięcznym. Rozliczenie nastąpi w oparciu o stawkę jednostkową 1 roboczogodziny w wysokości aktualnie ogłoszonej najniższej krajowej stawki godzinowej brutto.

Jak skorzystać z programu:

Osoby zainteresowane taką formą uregulowania zadłużenia powinny zgłosić się do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Poczdamska 1), gdzie udzielone zostaną szczegółowe informacje na temat programu. W ZGM  będzie można załatwić również wszelkie formalności począwszy od złożenia wniosku  o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego poprzez zawarcie stosownej umowy, a skończywszy na rozliczeniu zadłużenia.

Informacji udzielą również pracownicy Wydziału Spraw Społecznych – Działu Gospodarki Mieszkaniowej w siedzibie Urzędu Miejskiego (Rynek 10, II piętro pok. 243) lub telefonicznie 767265479.

Jakie korzyści z udziału w programie:

– uniknięcie narastania zaległości, a w konsekwencji nawet eksmisji z lokalu

– osoby nieposiadające tytułu prawnego do zajmowanych lokali, również te, w stosunku do których wydane zostały wyroki orzekające o eksmisji z lokali,

– po uregulowaniu zadłużenia mogą wnioskować o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu.