Debata nad Raportem o stanie Gminy

Prezydent Głogowa przedstawił Radzie Miejskiej w Głogowie Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok. Obejmuje on podsumowanie działalności prezydenta w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej
i budżetu obywatelskiego.
Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Głogowie

Rozpatrzenie Raportu odbędzie się podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi Głogowa. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę,
w której mogą zabierać głos mieszkańcy Głogowa.

Link do pobrania Raportu o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok: https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7010&idmp=704&r=o

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej 11 czerwca do godz. 15:30. Sesja Rady Miejskiej zwołana jest na 12 czerwca o godz. 16:00 w Sali Rajców głogowskiego Ratusza.

Link do pobrania wzoru zgłoszenia udziału w debacie: https://glogow.bip.info.pl/plik.php?id=10811

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady pisemnego zgłoszenia. Maksymalnie 15 mieszkańców może zabrać głos w debacie. Rada może postanowić o zwiększeniu tej liczby.