Zmienią się przepisy dotyczące lokali komunalnych

ZGM Głogów fot. R. Mucha

21 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Wyjaśniamy co to oznacza dla lokatorów mieszkań komunalnych.

Do tej pory umowy najmu lokali mieszkalnych (komunalnych) zawierane były na czas nieokreślony i nie weryfikowano ich w trakcie obowiązywania. Inaczej niż w przypadku umowy najmu lokali socjalnych, które były zawierane na czas określony, a ich najemcy musieli co pewien czas przedstawiać swoją sytuację finansową w celu sprawdzenia czy spełnione zostały warunki i na tej podstawie przedłużano umowę na dalszy okres.

Co się zmieni po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących lokali komunalnych?

Umowy najmu lokali mieszkalnych zawartych po 21 kwietnia tego roku będą mogły być weryfikowane pod kątem dochodów uzyskanych w gospodarstwie domowym – tłumaczy Anna Czyrko, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Po zmianie przepisów najemca lokalu komunalnego będzie miał obowiązek składać pisemną deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

Szczegółowe warunki najmu (w tym częstotliwość weryfikacji, kryteria dochodowe) zostaną określone w uchwale Rady Miejskiej. Ustawa wprowadza jedynie ograniczenie, że kontrole nie mają być częstsze niż co 2,5 roku. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, tj. średni miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę, czynsz może ulec podwyższeniu.

Jednak zmiany nie będą obejmowały umów zawartych przed 21 kwietnia 2019 roku. Co w takiej sytuacji?

− Gmina Miejska Głogów przypomina, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej istnieje możliwość odzyskania tytułu prawnego do lokalu i zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu z  osobami, które utraciły tytuł prawny z powodu zadłużenia oraz osoby posiadające wyrok eksmisji – wyjaśnia Anna Czyrko.

W celu ustalenia sposobu spłaty powstałych zaległości należy zgłosić się do Sekcji Windykacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, którego siedziba znajduje się przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie.

Co zrobić, by odzyskać prawa do najmu?

− Warunkiem przywrócenia tytułu prawnego jest całkowita spłata zadłużenia oraz wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie tytułu prawnego przed 21 kwietnia 2019 roku  – dodaje Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników Działu Gospodarki Mieszkaniowej – Wydziału Spraw Społecznych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie (Rynek 10, pok. 243, II piętro) lub telefonicznie pod numerem 76 7265 478 (479, 589).