Program Ochrony Środowiska na najbliższe lata gotowy

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni będą głosować nad Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2018 – 2021
Program Ochrony Środowiska Sala Rajców Głogów

Prace nad Programem Ochrony Środowiska trwały od połowy 2018 roku.

Dokument podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich to ocena stanu środowiska, gdzie na podstawie analizy dostępnych materiałów źródłowych, danych statystycznych, wyników monitoringu poszczególnych komponentów środowiska oraz analizy sektorów działalności społeczno-gospodarczej miasta Głogowa, zidentyfikowano i podsumowano za pomocą analiz SWOT najważniejsze wyzwania w ramach polityki ochrony środowiska na najbliższe 4 lata.

Druga część opracowania przestawia cele i wskaźniki ich realizacji, kierunki interwencji oraz zadania i źródła ich finansowania, a także zasady wdrażania i monitoringu realizacji Programu.

24 marca zakończyły się konsultacje społeczne nad dokumentem.

Wczoraj w Sali Rajców dr Sławomir Chybiński przestawił słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia dla ochrony środowiska w Gminie Miejskiej Głogów.

Program Ochrony Środowiska zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 27 marca, podczas której radni będą mogli zgłaszać swoje wnioski i uwagi.

Prezydent jest zobowiązany co dwa lata sporządzać raporty z wykonania Programu, które przedstawia Radzie Miejskiej.

Program Ochrony Środowiska Sala Rajców Głogów S.Chybiński
Dr Sławomir Chybiński przedstawił analizę SWOT najważniejszych obszarów w ramach ochrony środowiska na najbliższe 4 lata